Har du drabbats av ett sammanhängande strömavbrott som varat i 12 timmar eller längre har du rätt till avbrottsersättning.

Observera att om elen kommer tillbaka under kortare tid än två timmar under avbrottstiden räknas det som ett sammanhängande avbrott. Är tiden mellan avbrotten längre än två timmar räknas de som separata avbrott.

För vem gäller ersättningen?

Rätten till avbrottsersättning gäller endast om du enligt ellagen är elanvändare (det vill säga tar ut el till din användning) samt är ansluten till Kristinehamns Elnät AB.

Undantag

  • Om du har haft ström mer än två timmar innan ett nytt avbrott inträffar räknas den nya störningen som ett nytt avbrott.
  • Om du som kund själv orsakat felet pga försummelse.
  • Om du var strömlös då avbrottet inträffade.
  • Om avbrottet orsakats av fel i överliggande nät, dvs i stamnätet som ägs och drivs av statliga Svenska Kraftnät.
  • Om väderleken är av sådan art att det bedömts som stor fara för vår felavhjälpande personal.
  • Om avbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet.
  • Om du som kund har förfallna fodringar kan dessa kvittas mot ersättningen. Därmed reduceras det utbetalda beloppet.

Under två förutsättningar kan avbrottsersättningen sänkas. Antingen om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för elnätsföretaget eller om överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta elnätsföretagets arbetstagare för betydande risker. Det är nätföretaget som beslutar om sådan jämkning ska ske.

Ersättningens storlek

 

Denna ersättning gäller för avbrott som varat längre än 12 timmar:

  • 12-24 timmar: 12,5 % av den beräknade årliga avgiften. Lägst 1000 kr.
  • 25-48 timmar: 37,5 % av den beräknade årliga avgiften. Lägst 2000 kr.
  • 49-72 timmar: 62,5 % av den beräknade årliga avgiften. Lägst 3000 kr osv

För varje ytterligare dygn läggs 25 % ytterligare på upp till maximalt 300 % eller motsvarande tre års nätavgifter vilket är det du maximalt kan få ut i avbrottsersättning. Maximal avbrottsersättning uppnås efter 12 dagars strömavbrott då tre års nätavgift ska betalas ut i ersättning.

Om du är berättigad till skadestånd så kommer avbrottsersättningen räknas av från detta belopp.

 

Kan du vara berättigad skadestånd?

Du kan vara berättigad till skadestånd oberoende av strömavbrottets längd. Du kan läsa mer om rätten till skadestånd på Konsumenternas Energimarknadsbyrås hemsida >> Du kan också välja att söka ersättning via din hemförsäkring.

Kontakta gärna vår kundtjänst på 0550 – 881 50 om du har frågor kring avbrottsersättning, skadestånd eller strömavbrott i din anläggning.

För fullständiga villkor, läs våra allmänna avtalsvillkor.

Tänk på att om du inte fått ersättning måste du göra anspråk på det inom två år från det att avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad!